Utemiljö och lekplatser

Kontakta Conny 08-1200 5860

(Ackrediterad besiktningsman av lekplatser.)

Utemiljö

 • Exempel på uppgifter vi kan lösa:
 • Lekplatsbesiktningar
 • Tillsyn och städning av yttre miljö
 • Plantering och beskärning av träd och buskar
 • Vår- och höststädning
 • Gräsklippning
 • Ogräsrensning
 • Plantering och skötsel av rosor och perenner
 • Plantering och skötsel av annueller
 • Häckklippning
 • Montering och underhåll av lekredskap och markutrustning
 • Snöröjning och halkbekämpning

Lekplatsbesiktningar

Som ägare av en lekplats är man idag skyldig att ha en acceptabel säkerhetsnivå på sin lekutrustning. Detta är ett lagkrav man ej kan komma undan om olyckan skulle vara framme.

Varje år inträffar uppskattningsvis 19 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige bland barn i åldrarna 0-17 år, olyckor som leder till att man söker läkarvård på akutmottagning. 64 procent av olyckorna sker på skolgårdar och lekplatser på skolgårdar. 36 procent på andra lekplatser. De vanligaste olyckorna är fallolyckor.

Fastighetsägaren har ansvaret

Ansvaret för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns ligger hos fastighetsägaren. Det kan vara en kommun, en skola, ett fastighetsbolag eller en bostadsrätts- eller samfällighetsförening. (Konsumentverket)

Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. (Plan- och bygglagen 2010:900 8 kap. 15 §)

8:93 Skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter

Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och dylika lekredskap ska vara stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas. (BFS 2008:6).

Allmänt råd

Exempel på hur fasta lekredskap kan utformas finns i SS-EN 1176-1 och SS-EN 1176-7. Exempel på stötdämpande underlag och provningsmetoder för stötdämpande underlag finns i SS-EN 1177. (BFS 2008:6).

Energibevakning kan nu erbjuda Er lekplatsbesiktningar som är överensstämmande med SS-EN 1176. Besiktningen utförs av certifierad besiktningsman, certifierande organ SERENO.

SERENO är den enda certifierade examinatorn av besiktningsmän enligt SWEDAC, som är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga.

Kontakta oss gärna snarast för vidare information

Telefon 08-12005 860 Conny